Den här sidan är optimerad för Netscape 3.0 (Atlas) på PC, några HTML tips

Netscape - [Sportfiskarnas etiska regler] _ x

  Sportfiskarnas etiska regler

  Sportfiske är fiske med spö eller handlina, bedrivet för nöje och rekreation. Det bedrivs på ett sådant sätt att fiskaren hela tiden har kontroll över fiske och fångst.

  Sportfiskaren ska:

  alltid verka för försvar av natur och miljö samt efter bästa förmåga stödja allt arbete till skydd för och förbättring av fiskebestånden genom aktiv fiskevård

  före fisket skaffa sig kännedom om, och under fisket respektera gällande bestämmelser såsom fredningstider, fredningsområden, minimimått samt ömtålig natur

  alltid förvärva erforderliga tillstånd till sportfiske

  använda de ur sportmässig synpunkt lämpligaste redskapen, hålla dem i gott skick samt nyttja dem med det kunnande och omdöme som krävs för att fisken inte ska vållas onödig skada, så att den fisk som ej får eller skall behållas kan släppas tillbaka med bästa möjliga utsikter till överlevnad

  omedelbart avliva fångad fisk som skall behållas

  hantera de använda redskapen på ett sportfiskemässigt sätt och eftersträva principen: en fiskare - ett spö - en lina

  aldrig fånga mer fisk än den fiskande själv kan förbruka samt aldrig sälja sin fångsteller på annat sätt fiska i vinstsyfte

  bedriva sportfisket med hänsynstagande till såväl yrkesfiskets som det traditionella, legala husbehovsfiskets behov och redskap

  genom ett kunnigt, sportsligt och hänsynsfullt fiske stärka sportfiskets anseende samt verka för kännedom om såväl sportfiskets rekreativa värden som de förpliktelser dess utövare har mot natur och miljö

  alltid hålla naturen ren


  För ytterligare information och eventuella ändringar i dessa etikregler se Sportfiskarna< < < LW´s Fiskesida
< Widmark@acc.umu.se >