[ACC-Logo]

Stadgar för Academic Computer Club

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Stadgar för Academic Computer Club
 1. Föreningen

  1. Föreningen

   Academic Computer Club (ACC) är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall drivas utan något som helst vinstsyfte. Föreningen har sitt säte i Umeå.

  2. Syfte

   Föreningen har till syfte att främja datorintresset både inom och utom Umeå Universitet och att verka för att medlemmarna får större kunskap om datorer och datavetenskap.

  3. Firmateckning

   Styrelsens ordförande och kassör är var för sig firmatecknare.

  4. Räkenskapsåret

   Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

 2. Medlemskap

  1. Rätt till medlemskap

   Rätt till medlemskap i ACC äger alla studenter vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och anställda vid ovan nämnda lärosäten, som fullgjort de stadgemässiga och av årsmötet beslutade åligganden för medlemskap, samt hedersmedlem enligt paragraf 2:2.

   Ansökan om medlemskap i föreningen kan även, efter styrelsens beslut, godkännas för person som ej uppfyller ovanstående krav.

  2. Hedersmedlem

   Personer kan av medlemsmötet väljas till hedersmedlemmar. Hedersmedlem har samma rättigheter som en ordinarie medlem. Hedersmedlemskapet är avgiftsfritt och gäller tills vidare.

  3. Utträde

   Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen.

   Medlem som ej fullgör de i paragraf 2:1 fastslagna kraven anses ha uträtt ur föreningen.

  4. Uteslutande

   Medlem som aktivt motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, bryter mot föreningens stadgar eller uppsåtligen skadar föreningens intressen eller rykte, kan uteslutas ur föreningen efter beslut av medlemsmöte.

   Yrkande om uteslutning av medlem skall komma styrelsen tillhanda senast 30 kalenderdagar före medlemsmöte. Berörd medlem skall omgående skriftligen informeras om yrkandets innehåll samt när medlemsmöte skall ske.

   Person som tidigare uteslutits ur föreningen får endast återupptas i föreningen genom beslut på medlemsmöte.

  5. Medlemmars rättigheter

   Medlem i föreningen

   • har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens medlemsmöten.
   • har närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten.
   • har rätt att deltaga i föreningens aktiviteter.
   • har rätt att använda föreningens utrustning och lokaler om medlemmen accepterar och följer de av styrelsen fastslagna regler och kraven som ställs för användandet.
   • har INTE rätt att utnyttja föreningens lokaler eller utrustning i kommersiellt syfte eller för olagliga aktiviteter.

  6. Medlemmars ansvar

   Varje medlem är

   • ansvarig för att följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen.
   • juridiskt ansvarig för sina handlingar inom föreningen.

 3. Medlemsmöte

  1. Medlemsmötet

   Medlemsmötet är ACC högsta beslutande organ. Medlemsmötet utgörs av ACC medlemmar. Medlemsmötets beslut ligger till grund för styrelsens utövande av verksamheten. Medlemsmöte får endast hållas under Umeå Universitets läsperioder.

  2. Antal medlemsmöten

   Medlemsmöte skall hållas minst en gång per termin, varav Årsmötet är ett och skall hållas under februari eller mars månad.

  3. Medlemsmötenas åliggande

   Vid årsmöte skall åtminstone följande punkter föredragas:

   • Mötets stadgeenliga utlysande
   • Val av mötesordförande
   • Val av mötessekreterare
   • Val av justerare samt justeringsdatum
   • Godkännande av dagordning
   • Styrelsens verksamhetsberättelse
   • Ekonomisk berättelse
   • Revisorernas berättelse
   • Ansvarsfrihet för avgående styrelse
   • Val av ny ordförande
   • Val av ny vice ordförande
   • Val av ny kassör
   • Val av ny sekreterare
   • Val av ledamöter
   • Val av revisorer samt revisorsupplanter
   • Val av etisk kommitté
   • Val av valberedning
   • Fastställande av verksamhetsplan
   • Fastställande av medlemsavgift
   • Fastställande av budget för kommande hösttermin.

   Vid höststormötet skall åtminstone följande punkter föredragas:

   • Mötets stadgeenliga utlysande
   • Val av mötesordförande
   • Val av mötessekreterare
   • Val av justerare samt justeringsdatum
   • Godkännande av dagordning
   • Fastställande av budget för kommande vårtermin.

   Vid övriga medlemsmöten skall åtminstone följande punkt föredragas:

   • Mötets stadgeenliga utlysande
   • Val av mötesordförande
   • Val av mötessekreterare
   • Val av justerare samt justeringsdatum
   • Godkännande av dagordning.

  4. Utlysande

   Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillfaller

   • Styrelseledamot
   • Revisor
   • minst 20 medlemmar
   Begäran skall inkomma skriftligen till styrelsen. Medlemsmöte skall hållas inom 21 kalenderdagar efter att begäran om utlysande av medlemsmöte inkommit till styrelsen.

  5. Kallelse

   Kallelse till medlemsmöte skall annonseras ut minst 14 kalenderdagar före mötet

  6. Motioner

   Motioner till medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda minst 10 kalenderdagar före mötet.

  7. Föredragningslista

   Föredragningslista för medlemsmötet skall av styrelsen skickas ut via e-post till medlemmarna minst 7 kalenderdagar före mötet.

  8. Omröstning

   Varje medlem, som finns registrerad i medlemsregistret, har en röst på medlemsmötet. Det är inte tillåtet för en medlem att överlåta sin röst. I förväg avlagd röst rörande på dagordningen upptagen punkt kan dock lämnas med bud. På så vis avlagd röst skall inlämnas till ordföranden i god tid före omröstning, och är hemlig tills omröstningen sker. Vid lika rösttal har mötesordförande utslagsröst.

  9. Beslutsmässighet

   Medlemsmötet är beslutsmässigt

   • om föreningen har 24 medlemmar eller fler
    • När minst 12 medlemmar är närvarande
   • om föreningen har färre än 24 medlemmar
    • Då minst hälften av föreningens medlemmar är närvarande.

 4. Styrelsen

  1. Styrelsen

   Styrelsen väljs på årsmötet för en mandattid intill nästa årsmöte. Valbar till styrelsen är varje medlem.

  2. Sammansättning

   Styrelsen skall bestå av

   • Ordförande
   • Vice ordförande
   • Kassör
   • Sekreterare
   • minst ytterligare en ledamot

  3. Sammanträden

   Styrelsen har sammanträde efter kallelse från styrelseledamot, dock minst två gånger per termin.

  4. Åliggande

   1. Styrelsens åligganden

    Styrelsen ålägges att

    • Bereda ärenden som skall behandlas på medlemsmötet
    • Uppgöra en föredragningslista för medlemsmötet
    • Inför årsmötet ansvara för föreningens verksamhet
    • Verkställa av medlemsmötet fattade beslut
    • Att efterleva föreningens syfte enligt paragraf 1.2 samt befrämja medlemmarnas gemensamma intressen

   2. Styrelseledamöternas åligganden

    1. Styrelseledamots åligganden

     Det åligger varje styrelseledamot att se till att styrelsen genomför sitt uppdrag.

    2. Ordförande

     Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt representera föreningen och föra dess talan.

    3. Vice ordförande

     Vice ordföranden skall vara ordföranden behjälplig och i dennes frånvaro agera som dennes ställföreträdare.

    4. Sekreterare

     Sekreteraren skall handha föreningens stadgar och korrespondens, samt föra protokoll över styrelsens möten.

    5. Kassör

     Kassören skall förvalta och föra bok över föreningens ekonomi och tillgångar, samt tillse att föreningens medlemsregister är aktuellt.

  5. Beslutsmässighet

   Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess medlemmar, dock minst fyra personer, är närvarande.

  6. Protokoll

   Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras. Detta protokoll skall göras tillgängligt för medlemmarna, samt arkiveras av styrelsen.

 5. Systemadministration

  1. Systemadministratör

   Systemadministratörerna ansvarar för drift och underhåll av föreningens datorsystem.

   Systemadministratörerna tillsättes av styrelsen

 6. Revision

  1. Revisorer

   För granskning av föreningen väljer medlemsmötet minst en revisor. Revisorerna får inte ingå i föreningens styrelse.

  2. Revisorernas åligganden

   Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens räkenskaper och styrelsens arbete. Revisorerna skall årligen sammanställa sin granskning i en revisionsberättelse.

 7. Valberedning

  1. Valberedningen

   Valberedningen skall bestå av en ordförande och minst ytterligare en ledamot. Valberedningen utses av årsmötet. Det åligger valberedningen att inför årsmötet framkomma med förslag på ledamöter till en ny styrelse och nya revisorer. Ingen av valberedningens medlemmar bör ingå i den styrelse som valberedningen föreslår.

 8. Etiska kommittén

  1. Etiska kommittén

   Ledamöter av etiska kommittén väljs av medlemsmötet på förslag från styrelsen. Valbar till etiska kommittén är såväl medlem som utom föreningen stående person.

  2. Sammansättning

   Föreningen skall eftersträva diversitet i sammansättningen av den etiska kommittén

  3. Kommitténs åligganden

   Etiska kommittén har till uppgift att lämna omdöme till föreningens styrelse gällande avtalsbrott av föreningens medlemmar. Kommitténs omdöme är rådgivande. Medlem av kommittén äger rätt att å kommitténs och föreningens vägnar uttala sig i frågor rörande kommitténs arbete om denne anser detta vara nödvändigt.

 9. Ersättning

  1. Styrelsen

   Ersättning utgår till styrelseledamöter i form av efterskänkt medlemsavgift.

  2. Systemadministratörer

   Ersättning utgår till systemadministratörerna i form av efterskänkt medlemsavgift.

  3. Etiska kommittén

   Ersättning utgår till ledamot av etiska kommittén i form av efterskänkt medlemsavgift.

  4. Annat arvode

   Arvode kan utgå till medlem, efter extraordinära insatser, i enlighet med medlemsmötets beslut.

 10. Stadgar

  1. Stadgeändring

   För ändring eller tillägg till dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet med 2/3 på två på varandra följande medlemsmöten med minst 30 kalenderdagars mellanrum.

  2. Stadgetolkning

   Vid fråga om tolkning gäller styrelsens tolkning tills frågan avgjorts av medlemsmötet.

 11. Upplösning

  1. Upplösningsförfarande

   För upplösning av föreningen gäller det som stipuleras i paragraf 10:1.

  2. Tillgångar

   Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar tillfalla en annan, av medlemsmötet utsedd, ideell organisation.