[ACC-Logo]

Quota

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Vid användningen av våra system har vi satt en begränsning hur många filer och hur mycket uttrymme varje användare får utnyttja. I denna dokumentation beskrivs hur detta fungerar.
Vad är quota?
Quota är ett system som kontrollerar hur många filer användaren har och hur mycket disk-utrymme dessa filer tar upp. När användaren skapar nya filer kontrollerar Quota om någon av dessa gränser överskrids. Om så är fallet ges ett fel-meddelande.

Det finns en ytterligare form av gränser. Förutom de två ovan, som kallas hardlimits, finns det gränser som kallas softlimits. Dessa beskriver hur många filer respektive hur mycket diskutrymme en användare får använda sig av innan systemet varnar användaren. Till detta finns också en innbyggd tidsgräns. Användaren måste inom en viss tid (vanligtvis 7 dagar) ta bort tillräckligt många filer så att han kommer under gränsen. Det finns lite knep man kan använda sig av för att slippa ta bort filerna helt. Mer om detta länge fram.

Quota-systemet är innbyggt i operativsystemet. När en användare försöker skapa en fil kontrollerar skrivrutinerna i operativsystemet om det bryter mot någon av de specificerade gränserna. Kontrollen sker alltså i samma ögonblick som du skriver filen. Detta innebär att du kan få ett felmeddelande från systemet när du t.ex. sparar en fil inuti en editor eller kopierar en fil från något annat ställe till ditt hem-bibliotek.

Alltså:

 • hardlimits - "Hårda gränser", man kan aldrig överskrida dessa gränser.
 • softlimits - "Mjuka gränser", om användaren skapar filer som medför att någon av dessa gränser överskrids får användaren en viss tid på sig för att komma under gränsen.

På systemet finns ett program som heter just quota, det programmet används för att visa vilka gränser som gäller samt hur användaren ligger till jämfört med dessa. Lättast visas detta genom ett exempel:

Exempel 1.

% quota
Disk quotas for user torsken (uid 9999): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
 /export/home01  7900  18000  20000       120  4500  5000    
I detta exempel har användaren utfört kommandot quota, då visas information om hur mycket resurser som används respektive får användas. Här kan vi utläsa följande:
 • blocks - antalet diskblock som används
 • quota - antalet diskblock som får användas innan en varning ges (softlimit)
 • limit - antalet diskblock som totalt får användas (hardlimit)
 • grace - När filer senast måste tas bort, nu tom (se nedan).
 • files - Antalet filer som användaren har lagrade
 • quota - Antalet filer som får lagras innan en varning ges (softlimit)
 • limit - Antalet filer som användaren får lagra (hardlimit)
 • grace - När filer senast måste tas bort, nu tom (se nedan).
(Ett diskblock som nämns i exemplet är 1024 bytes, 18000 är alltså ungefär 18 Mb.)

I det föregående exemplet hade inte användaren överskridit några gränser och allting var frid och fröjd. Men nu förflyttar vi oss länge fram i tiden och nu har vår bekant hittat en intressant fil hos en annan användare som han gärna vill kopiera till sitt eget hembibliotek:

Exempel 2.

% cp ~sillen/pictures/sexy_ansjovis.gif ~

/export/home01: warning, user disk quota exceeded
Nu talar Quota-systemet om för användaren att han överskridit gränsen för vad han får lagra. Användaren använder kommandot quota igen:
% quota
Disk quotas for user torsken (uid 9999): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
 /export/home01  18100* 18000  20000  7days  1220  4500  5000
Vi kan nu se att fältet grace innehåller "7 days", det betyder att användaren måste ta bort någon fil så att han kommer under gränsen för hur mycket han får lagra, detta skall ske inom 7 dagar. Om detta inte görs kommer systemet att se till att användaren inte kan skapa några nya filer alls innan han har kommit under gränserna igen.

Om nu användaren inte uppmärksammar varningen, utan fortsätter kopiera intressanta filer, händer detta:

Exempel 3.

% cp ~sillen/pictures/blond_sammon.gif ~
cp: ./blond_sammon.gif: Disk quota exceeded

/export/home01: operation failed, user disk quota limit reached

/export/home01: warning, user disk quota exceeded
Nu händer det saker minsann. Först ser vi felmeddelandet "Disk quota exceeded" vilket betyder att användaren har försökt att överskrida hardlimits, vilket som vi konstaterat redan inte går. Dessutom ges ett meddelande om att operationen (cp) har misslyckats, eftersom hela filen inte kopierades. Nu måste användaren ta bort några filer innan han överhuvudtaget kan skapa några nya.

Quota-systemet kontrollerar alltså hur många filer användaren har och hur mycket utrymme som används. Men det finns ett ställe på fil-systemet quota inte kollar: /pub/scratch-biblioteket. Detta bibliotek kan alltså användas för att lagra filer som är större än vad sin får lagras egentligen. Detta är endast ett temporärt lagringsställe, detta pga med jämna mellanrum rensas biblioteket av systemet för att bereda plats för nya temporära filer.

Eftersom quota-systemet inte kontrollerar hur mycket som användaren lagrar på /pub/scratch så kan detta användas för att vinna lite andrum om man har filer som man inte genast kan/vill radera. Om användaren flyttar över tillräckligt många filer till /pub/scratch (det som behövs för att komma under gränserna), så "nollställs" tidsfristen. Därefter kan filerna kopieras tillbaks och användaren har vunnit ytterligare 7 dagars tidsfrist.