Hej,

Här nedan finner du de tre första reaktionerna på Vattendomstolens beslut (1998-12-30) avseende kraftverksbyggen i Svåga älv i Hälsingland.

Min rekommendation är att du besöker Svågawebben för att följa upp detta "ärende" samt att du gärna gör din röst hörd om du anser att den tänkta utbyggnaden ej skall bli verklighet.

Här är adressen till Svågawebben : http://www.gallinago.com/svagan/
eller mer precist, sidan om utbyggnadshotet : http://www.gallinago.com/svagan/utbyggnad/

Hälsn
Lennart W

------------------------


 Subject: En annorlunda nyårshälsning

 Date: Wed, 30 Dec 1998 23:51:32 +0100


 Idag kom domen:

 Vattendomstolen godkänner Gullspångs utbyggnad av Svågan med två
 kraftverk, trots att Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen,
 Länsstyrelsen och Hudiksvalls och Ljusdals kommuner sagt nej, trots
 protester från fiskevården, turistnäringen och lokalbefolkningen och
 trots att utbyggnaden kommer att förvandla ett parti vacker natur, där
 bäver, flodpärlmussla, sällsynta lavar och vild öring och harr lever,
 till en reglerad kanal.

 Den elkraft Gullspång kommer att kunna utvinna ur dessa två minikraftverk
 kommer knappast att tillföra något till bygden, vare sig i form av arbets-
 tillfällen eller pengar, utan är väl, som jag ser det, närmast att
 betrakta som skatteplanering med assistans från domstol.

 Att Fiskeriverket godkände utbyggnaden och därmed är i högsta grad
 delaktiga i beslutet, tycker jag stämmer väl överens med den bild jag
 fått av denna instans med tanke på deras tidigare agerande vad gäller
 bl a yrkesfisket i Östersjön och Vänerlaxen.

 1999 blir inte ett gott nytt år för oss fritidsfiskare; ej heller för
 alla de föreningar, småföretag och privatpersoner som satsat pengar och
 otaliga arbetstimmar på att utveckla turismen i denna vackra vildmark.

 Min protest, tills vidare, blir detta utskick, samt att Svågawebben
 hädanefter kommer att prydas av en dödskalle med Vattendomstolens namn.
 Hur en eventuell kamp sedan skall gå vidare återstår att se, men jag
 välkomnar alla att delta i opinionsbildningen mot dessa utbyggnadsplaner,
 så skicka gärna informationen vidare till andra naturvänner.

 
 Mvh,
 Lasse Mårtensson,
 Vävmästare på Svågawebben
 <*)^)))><

 www.gallinago.x.se/svagan


=====================================================


 Delsbo 1999-01-02
 
 Till miljöminister Kjell Larsson,
 
 I norra Hälsingland finns en liten skogsälv, Svågan, som genom historien
 varit hårt drabbad av flottning, järnhantering och sedan 1960 även av 
 kraftverksutbyggnad. Detta till trots finns det fortfarande i och kring 
 älven många naturvärden värda att bevara:

 Här finns ett bestånd av den utrotningshotade flodpärlmusslan, som för 
 sin överlevnad dessutom är helt och hållet beroende av att det finns 
 öring i vattnet.

 Här finns även sällsynta lavar, inventerade av Naturskyddsföreningen,
 som begärt att vissa delar av älven ges status av naturreservat.
 Förekomsten av flodpärlmussla och lavar har även gjort att Naturvårds-
 verket bedömt området vara av riksintresse och värt att skydda, med 
 hänvisning till EU:s fauna- och floradirektiv, där det slås fast att 
 alla vatten med riklig förekomst av flodpärlmussla ska skyddas.

 Länsstyrelsen i Gävleborg har bedömt älven vara av stort intresse med 
 flera geologiska och geomorfologiska sällsyntheter.
 Älven ändrar ofta lopp p.g.a vårflodens erosion på de höga sandbankarna
 och dess meandrande gång bland höga moränåsar har varit föremål för 
 flera geologiska exkursioner. I området finns även det riksbekanta
 Sandviksmoarna/Gröntjärns naturreservat.

 Älven hyser även ett bestånd av den storvuxna Dellenöringen, en öringstam
 som är unik genom att den vandrar nedströms för att leka. Bjuråker-Norrbo
 Fiskevårdsområde bedriver ett mycket aktivt arbete med att förbättra
 miljön för denna öringstam och satsade 1997-98 över två miljoner kronor
 på att skapa nya lekbottnar och ståndplatser för fisken.

 I de övre delarna av älven, i området kring de gamla skogsarbetarbyarna
 Valsjön och Skån vid Medelpadsgränsen, finns en natur som är helt unik
 för denna del av Sverige i och med att här finns dvärgbjörk ("fjällbjörk")
 och dalripa, dvs ett stycke fjällnatur, endast fem mil från kusten. Här
 finns gott om bäver, björn och lo och även utterstammen väntas göra en
 återhämtning efter åtgärder från Boda Viltforskningsstation.

 I Svågadalen, som drabbats kraftigt av avbefolkning de senaste två
 decennierna, har de senaste åren många livskraftiga projekt fötts, varav
 experimentet med lokaldemokrati i form av egna, "opolitiska" val är det
 som fått mest uppmärksamhet på riksplanet. Men här finns även många
 företag, organisationer och privatpersoner som satsat på turism, där
 vildmarken, fisket och den "nära fjällvärlden" givetvis är attraktionerna.
 En fiskecamp har byggts i Björsarv med stugor, guideverksamhet och
 restaurangverksamhet. I bygden finns även möjlighet till turer på
 islandshäst längs Svågans branta sandåsar, en äventyrsbana med servering
 i "vikingamiljö", uthyrning av cyklar och utrustning för vistelser i
 vildmarken, mm.
 
 Sedan flottningen upphörde på 1960-talet och flera industrier närmare
 kusten, främst Forså Bruk i Näsviken och Holma Helsingland i Forsa,
 lagts ned har förhoppningar väckts att man en dag skall kunna återställa
 hela vattensystemet Svågan-Dellensjöarna-Forsasjöarna-Delångersån och
 därmed återskapa den vandringsväg för lax och havsöring, som tidigare
 gjorde att dessa kunde vandra hela vägen upp till Dellensjöarna och
 Svågan från havet.

 Det största återstående hindret för detta är Tvärforsens kraftsstation,
 som togs i bruk 1960 och som leder Svågans vatten i en flera kilometer
 lång tunnel, vilket utgör ett stopp för Dellenöringens vandring.
 Kraftverket ägs av AB Hälsinge Kraft/Gullspång Kraft AB och dessa har
 sedan 1989 försökt få tillstånd för flera olika vidareutbyggnader av
 älven; något som naturvårdsintressena dock hittills lyckats sätta stopp
 för.

 Den 26/8 1997 lämnade kraftverksbolaget in en ny ansökan till Vatten-
 domstolen i Östersund gällande tre nya kraftverk i Svågans övre delar.
 De berörda kommunerna, Hudiksvall och Ljusdal, har båda sagt nej, bl a
 med hänvisning till att "en kraftverksutbyggnad skulle ge negativ
 påverkan på biologisk mångfald (växt- och djurliv i och omkring älven),
 friluftsliv, landskapsbild, och möjligheterna för framtida satsningar
 på t ex fisketurism" (Ur Protokoll från Hudiksvalls kommunstyrelses
 sammanträde 1997-12-04: Ks § 276 Dnr 1997.728 255).

 Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen och Bjuråker-Norrbo
 Fiskevårdsområde har även de sagt nej till en utbyggnad.

 Trots detta beslutade Vattendomstolen i Östersund, under ledning av
 rådman Jim Emilsson, den 30/12 1998 att bifalla Gullspångs ansökan och
 därmed tillåta att företaget bygger två kraftverk i Skån och vid Digerön;
 just i de övre delarna av Svågan, där flodpärlmusslan, den fjälliknande
 naturen och de sällsynta lavarna finns! Vattendomstolen erkänner
 visserligen att ansökan avser "ett vattendrag som klassats som
 riksintressant för naturvård och ur fiskevårdssynpunkt," men tillåter
 ändå att kilometerlånga tunnlar, kanaler och stora dammar byggs i
 området.
 
 Enligt Hudiksvalls Tidning beräknas anläggningskostnaderna för Digerön
 totalt uppgå till drygt 18 miljoner kronor och för Skån 13,5 miljoner
 konor. Hälsingekraft räknar med en avskrivningstid på 40 år och en
 räntefot av fyra procent. Nuvärdet av framtida vinster har beräknats
 till 7,9 miljoner kronor, det vill säga cirka 43 procent av investerings-
 kostnaderna.

 Detta anser jag bevisar att vad detta handlar om egentligen inte är
 något annat än skatteplanering. Gullspång bygger här två avskrivnings-
 objekt!
  
 Digeröns- och Skånsjöns kraftverk kommer att producera 8,9 miljoner
 kilowattimmar per år, vilket motsvarar totalt 3 500 uppvärmda lägenheter.
 De blir fjärrstyrda minikraftverk, som knappast kommer att tillföra vare
 sig arbetstillfällen eller pengar till bygden, utan endast kommer att 
 bidra till nya mångmiljonvinster för kraftbolaget och dess aktieägare.
 Priset för detta betalas, som vanligt, av naturen och bygdens invånare.
 
 Arbetarekommunens ordförande i Hudiksvall, Sven-Erik Joelsson (s), är
 själv bosatt i området och säger i en kommentar till Vattendomstolens
 beslut (Hudiksvalls Tidningen 30/12 1998) att det är "Anmärkningsvärt
 att remissvaren inte beaktats i högre grad. Här kör man över två
 kommuner och länsstyrelse. (---) Helt klart är att vi måste agera om det
 blir verklighet" och han har tidigare pratat om att kedja fast sig vid 
 maskinerna om byggnationerna blir av.
 
 I Jordbruksdepartementets proposition 1997/98:2, "Hållbart fiske och
 jordbruk," sägs bl a att regeringen föreslår en kraftfull satsning på en
 förbättrad fiskevård och att "Förstärkningen av fiskevården möjliggör
 angelägna åtgärder som t.ex. insatser för hotade arter, biotopvård,
 bildande av fiskevårdsområden och åtgärder för att främja tillsynen". 
 Visserligen sägs även att "satsningen ska inriktas mot fiskevårdsåtgärder
 främst i kustområdena och i de sjöar där det förekommer fritt fiske:
 Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön," men min förhoppning
 är naturligtvis att regeringen även skall finna Svågadalen värd att
 bevara och därför agerar för att stoppa Gullspång Kraft AB:s planer.

 Överklaganden i ärendet ska ha inkommit till Miljödomstolen i Östersund
 inom fyra veckor.
 
 Information om Svågan och utbyggnadsdebatten finns på mina webbsidor,
 "Svågawebben", på http://www.gallinago.x.se/svagan
 
 Andra Internetadresser i frågan:
 Svenska Naturskyddsföreningens projekt "Strömmande vatten":
 http://www.snf.se/verksamhet/strommandevatten/svaga.htm
 Hudiksvalls kommun: http://www.hudiksvall.se
 Sveriges Flugfiskares Förening: http://home.ljusdal.se/flugfiskarna
 Lennart Widmarks fiskesidor: http://www.acc.umu.se/~widmark/lwnatur.html
 
 Mvh,
 Lasse Mårtensson
 Olnirsvägen 64C
 820 60 Delsbo
 E-post: gallinago@telia.com


==================================================== Delsbo 1999-01-04
 
 Kommunen kommer att överklaga 

 I en intervju i Lokal-TV:s nyhetsprogram Gävle-Dala, säger kommunalrådet
 i Hudiksvall, Sven-Åke Thoresen, att kommunen med största sannolikhet
 kommer att överklaga domen.

 "Man kör alltså alltså över två kommuner och en länsstyrelse och för mig
 är det ganska fantastiskt att man kan göra det, när vi så klart har 
 yttrat oss negativt i den här frågan och sagt nej till den här ut-
 byggnaden," säger Thoresen, som ännu inte hunnit läsa domen som ju kom 
 strax före nyårshelgen. Han delar dock Naturskyddsföreningens uppfattning 
 att Vattendomstolen kört över naturvårdsintressena och tror därför att 
 kommunen kommer att överklaga så snart domen kommit dem tillhanda och 
 kunnat handläggas.


 Thoresen påminner också om att den energi kraftverksbolaget beräknar få 
 ut av en utbyggnad motsvarar energibehovet för i storleksordningen 600 
 villor och konstaterar att "den effekt man får ut av den här utbyggnaden 
 definitivt inte motsvarar de naturvärden som går till spillo."


 Hudiksvalls kommun påpekade ju i sitt beslut i december 1997 att "Svågan
 och dess dalgång är klassad som ett område av riksintresse för naturvård
 och skall därför enligt naturresurslagen skyddas mot åtgärder som påtagligt 
 kan skada natur- eller kulturmiljö," varför Thoresen betraktar Vatten-
 domstolens beslut som arrogant mot de båda berörda kommunerna (Svågans 
 övre delar ligger i Ljusdals kommun).


 Naturskyddsföreningen går ännu ett steg längre och betraktar Vatten-
 domstolens beslut som direkt olagligt, då det enligt dem står i direkt 
 strid med EU:s miljödirektiv, där det sägs att områden med flodpärl-
 mussla ska bevaras. Att Svågan har ett livskraftigt bestånd av den ut-
 rotningshotade flodpärlmusslan har tidigare bevisats vid flera av SNF:s 
 inventeringar av älven och har bl a behandlats i deras tidskrift 
 "Strömmande vatten." (Se http://www.snf.se/verksamhet/strommandevatten/index.htm)


 Det verkar med andra ord som om kampen för Svågans överlevnad bara har
 börjat och den flodvåg av e-post från bekymrade, uppretade och direkt
 upproriska människor, som de senaste dagarna svämmat över mitt mailkonto
 ger bara ytterligare belägg för att Gullspång nog har en tuff match att 
 vänta framöver!

 Mvh,
 Lasse Mårtensson,
 www.gallinago.x.se/svagan/


< ---- Tillbaka