Riksrevisionsverket kritiskt till stöd till småskalig vattenkraft

Riksrevisionsverket (RRV) har nyligen redovisat en granskning av statliga subventioner till bl.a. företag, kommuner eller enskilda, som kan antas motverka en ekologiskt hållbar utveckling. I uppdraget ingick också att föreslå förändringar i den mån negativa miljöeffekter kunde påvisas. RRV utgick från en rapport med 15 olika subventioner som Naturvårdsverket sammanställt. Ett antal av dessa subventioner är direkta bidrag till företag eller enskilda. En annan typ av subvention är skattebefrielse eller lägre skattesatser för någon vara eller verksamhet när konkurrerande varor eller verksamheter belastas med högre skattesatser. I studien granskade RRV
    • Det regionalpolitiska transportbidraget
    • Befrielsen från koldioxidskatt på torv
    • Bidrag till småskalig vattenkraft
Förutom effekter vad gäller en ekologiskt hållbar utveckling studerades även subventionernas effekter inom näringspolitikens, regionalpolitikens; och fördelningspolitikens områden. Med hänvisning till uppdragets bredd och den korta tiden för genomförandet begränsades undersökningen till att i huvudsak vara en litteraturstudie. RRV menar att även om syftena med de studerade subventionema var ganska tydliga när de inrättades, har de förändrats över åren och i vissa avseenden blivit mindre tydliga. De sammanföll inte ens vid inrättandet av subventionerna alltid med politikområdenas övergripande målsättningar.

Stöden till torvförbränning och småskalig vattenkraft är avsedda att förbilliga en viss energiteknik. Bakgrunden till införandet var oljekriserna under 1970-talet (1973-74 och 1978-80) och den politiska viljeinriktningen att avveckla karnkraften till år 2010. Torvstödet var från början ett produktionsinriktat stöd till torvbrytning och torveldning och har sedan utgjorts av ett driftstöd i form av befrielse från koldioxidskatt. Stödet till småskalig vattenkraft har främst utgjorts av ett investeringsstöd, men även stöd för att garantera avsättning av den producerade elkraften.

Subventioner till småskalig vattenkraft

Riksrevisionsverket finner att de näringspolitiska och regionalpolitiska effekterna av stöd till småskalig vattenkraft är små. Stöden ger ett förhållandevis mariginellt energitillskott och en tillfällig sysselsättningseffekt. Investeringar i små vattenkraftverk skulle idag förmodligen inte vara tillräckligt företagsekonomiskt lönsamma utan statliga subventioner och prisregleringsmekanismer, menar utredarna. Utbyggnadstakten under 90-talet - utan subventioner - har varit mycket låg med en eller ett par utbyggda eller renoverade anläggningar per år. Den omfattande ansökningsproceduren enligt vattenlagen utgör enligt kraftintressena ett hinder för utbyggnad. Många minikraftverk har tagits ur drift sedan 1960-talet, p g a höga driftskostnader. Det framhålls också att även om vattenkraften är en fömyelsebar energikalla som inte medför några utsläpp skulle en fortsatt utbyggnad innebära irreversibla skador på omgivande naturvärden. Även reglerade vattendrag med flora och fauna anpassad efter strömmande vatten kan genom ytterligare uppdämning eller vattenuttag övergå till ett mer sjöliknande tillstånd. Det är främst den för minikraftverk karaktäristiska korttidsregleringen som utarmar strandzonerna och försämrar förutsättningarna för djurlivet. Den mest omfattande studien på området tyder på att nya eller ändrade minikraftverk ger större miljöeffekter i relation till energiutbytet än storskalig vattenkraft, hävdar RRV.

Utbyggnadsgraden i vattendrag och åsystem är hög i landets södra och mellersta delar. Samtidigt avser antagligen de flesta förslag till utbyggnad just dessa regioner - i ett bälte från Småland i söder upp till Dalarna i norr. Med stor sannolikhet kommer de flesta nya ansökningar att beröra anläggningar i redan reglerade vattendrag. Vid beslut om de nya stödåtgärdema skulle en kompromiss mellan fullskalig utbyggnad och ett absolut stopp kunna vara att miljöanpassa den fortsatta utbyggnaden så långt som möjligt.

Krav på miIjöanpassning kan ställas på kraftföretagen vid tillståndsprövning enligt vattenlagen. Men många bidragsberättigade företag, förmodligen de flesta, genomgår inte någon miljöprövning i Vattendomstolen eftersom de innehar äldre vattendomar vars villkor tagits med obetydlig hänsyn till miljöeffekter. Det är därför viktigt att på kort sikt hinna med en miljöanpassning av den första vågen av minikraftverk för vilka bidrag söks i enlighet med energiöverenskommelsen. Som ett sätt att klara av detta föreslår Riksrevisionsverket att handläggningen och godkännandet av bidragsansökningar om investeringsstöd tillförs en kompletterande miljöprövning. I denna miljöprövning skulle en grupp myndigheter eftersträva miljöanpassade villkor för den föreslagna vattenregleringen; utgångspunkten skulle vara att tappningar så långt möjligt ska ske enligt det naturliga vattenflödet. De myndigheter som genom samråd med den nya Energimyndigheten skulle ansvara för miljöprövningen skulle vara Naturvårdsverket, berörd länsstyrelse och Fiskeriverket. Det återstår att se i vilken grad de ansökande företagen förmår att efterlikna naturliga vattenflöden genom minimitappningar eftersom denna åtgärd försämrar lönsamheten. De mindre företagen och entreprenörema har ofta små ekonomiska mariginaler.

Riksrevisionsverket menar att det även finns sätt att på lite längre sikt utveckla miljöanpassningen vid en fortsatt utbyggnad av minikraftverk. Ett sätt skulle vara att höja kraven på detaljerade flödesdata vid tillståndsprövningar enligt vattenlagen. En fördjupad miljöanpassning skulle vidare åstadkommas genom att vattendomstolarna gavs tillfälle att ta större hänsyn till den biologiska mångfalden i form av hotade arter - och inte enbart huruvida förekomsten av hotade arter i det aktuella vattenmålet äx unik för hela landet eller inte. Slutligen kritiserar Riksrevisionsverket länsstyrelsernas tillsyn av hur vattendomarnas villkor efterlevs. Denna tillsyn håller i dag en låg ambition och borde kunna förbättras.

Lars Lövgren   lars.lovgren@mbox302.swipnet.se< ---- Tillbaka   (Älvräddarna)
< ---- Tillbaka   (Skyddade älvar, värden att bevara)