Theun Hinboun - Vattenfalls senaste kraftverk invigt.

Det mycket omdiskuterade vattenkraftverket Theun Hinboun i Laos har nyligen invigts. Svenska Vattenfall och Norska Statkraft äger 20 % av detta kraftverk genom det gemensamma bolaget Nordic Hydropower. För såväl Vattenfall som Statkraft är det första gången man investerar i vattenkraftverk utomlands. Intresset för vattenkraftsproduktion i Laos i de många biflödena till Mekongfloden är stort just nu. Detta inte beroende på stor inhemsk efterfrågan utan på grund av möjligheterna till export, framför allt till grannlandet Thailand. I stort sett all el (95%) som produceras vid Theun Hinboun kommer att exporteras tack vare ett avtal med det Thailändska kraftföretaget EGAT.

Theun Hinboun är inget gigantiskt kraftverk. Den effekt som kommer att levereras uppgår till 210 MW, vilket är endast 1/10 av den beräknade effekten hos det kanske än mer omstridda Bakun i Malaysia. Från miljörörelsens sida har man dock länge kritiserat Theun Hinboun. Genom kraftverket avleds ca 100 kubikmeter vatten per sekund från ett av Mekongs biflöden, Theunfloden, till ett annat, Hinbounfloden. Detta flöde utgör nära en fjärdedel av Theunflodens genomsnittliga vattenflöde och dubbelt så mycket som flödet under torrperioden. Ann Daniya Usher beskriver i boken "Dammar som bistånd" (Naturskyddsföreningen) konflikten kring kraftverket mera ingående. Kritikerna befarar stora skador på miljön. För många människor som på olika sätt varit beroende av floden för sin försörjning har dammbygget inneburit allvarliga problem. 25 byar och över 5000 personer påverkas. Kritiken mot projektet har varit skarp inte minst vad gäller de utredningar om miljöeffekterna som legat till grund inte minst för den Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och det norska biståndsorganet NORAD när de beslutat att ekonomiskt stödja projektet.

De planerna på vattenkraftsutbyggnader som redovisats för hela Mekongsystemet innehåller ett mycket stort antal stora kraftverk. Även om intresset att genomföra dessa planer för tillfället svalnat något, på grund av nedgången i den ostasiatiska ekonomin, lär trycket på nya utbyggnader vara mycket stort även i framtiden.

Lars LövgrenVärldskommission om dammar inrättad

I februari tillkännagjordes att en stor världsomfattande kommission med syfte att bidra till att "investeringar i stora vattenkraftverk görs på ett mera ansvarsfullt sätt". Dammkommissionen kommer att genomföra en omfattande utredning där bland annat miljöskador och sociala konsekvenser ska analyseras för ett antal stora vattenkraftsprojekt runt om på jorden. Kommissionen, som tillsatts på initiatiov av Världsbanken och IUCN, Internationella Naturvårdsunionen, kommer att under en två-årsperiod med utgångspunkt från ett antal fallstudier utarbeta rekommendationer och riktlinjer för framtida ställningstaganden i vattenkraftsfrågor. I det pressmeddelande som presenterades den 16 februari i Kapstaden annonserades att kommissionens slutrapport och rekommendationer ska presenteras under år 2000.

Ordförande för Världskommissionen är den sydafrikanske ministern för vattenfrågor och skogsbruk Kader Asmal. Kring sig har han elva framstående experter på olika aspekter av vattenkraft. Här finner man representanter för miljörörelsen, vetenskapsmän och företrädare för kraftindustri samt finansiella och politiska organisationer. Bland kommissionärerna märks till exempel Medha Patkar, en av förgrundsfigurerna i kampen mot Narmada-dammen i Indien. En av företrädarna för kraftintressena är Göran Lindahl, ABB’s koncernchef.

Lars Lövgren   lars.lovgren@mbox302.swipnet.se< ---- Tillbaka   (Älvräddarna)
< ---- Tillbaka   (Skyddade älvar, värden att bevara)