Världskommisionen om dammar engagerar älvräddare i hela Europa.

I mitten av januari samlades ett femtiotal europeiska älvräddare i Slovakien till en konferens med anledning av Världskommissionen om dammar.

Som vi tidigare har kunnat berätta om här i Älvräddaren pågår för närvarande en stor internationell studie av konsekvenser av stora dammar runt. Det är Världskommissionen om dammar (World Commission on Dams - WCD) som under drygt två år ska utvärdera effekterna av flodregleringar runt om i världen . Det effekter som studeras är gäller inte bara miljön utan även en lång rad andra konsekvenser studeras, däribland ekonomiska och sociala aspekter. Utfallet vad gäller planerade nyttoeffekter ska även belysas. Kommissionen består av 11 ledande företrädare för olika intressen i sammanhanget. Bland andra finns där Medha Patkar från den indiska Rädda Narmada-rörelsen som representerar miljörörelsen och ABB:s koncernchef Göran Lindahl som företrädare för kraftindustrin. Under 1999 och första hälften av 2000 har ett mycket intensivt arbete pågått med att samla in och sammanställa tillgänglig kunskap. Under november 2000 kommer WCD att lägga fram sin slutrapport. WCD genomför bl a fallstudier i 5 olika floddalar. Europa representeras av det norska Glomma-Laagen. I en s. k. korsevaluering jämförs resultaten från dessa fallstudier med resultat från översiktliga studier av ett relativt stort antal objekt från alla världsdelar. Dessutom erbjuds alla och envar om känner sig kallad att skicka in material som man tror kan vara av värde för processen, s k submissions.

En annan viktig del i WCD:s arbete är att arrangera regionala konferenser, "hearings", där företrädare för olika intressen får komma till tals eller rent av tvingas stå till svars. Ursprungligen planerades en hearing även för Europa, men av kostnads- och tidsskäl avstod WCD från att arrangera ett möte i Europa. Detta gillades inte av den europeiska "älvräddarrörelsen", som tog saken i egna händer. I mitten av januari samlades därför representanter för olika ideella organisationer (Non Governmental Organisations, NGO:s) från 22 länder i Slovakiens huvudstad Bratislava. Från Sverige deltog Göran Ek från Naturskyddsföreningen och undertecknad. Lokal värd var Jordens Vänner i Slovakien.

Under två långa och intensiva dagar presenterades erfarenheter från en rad exploaterade eller exploateringshotade floder i hela världen och Europa i synnerhet. Inledningsvis talade Nicholas Hildyard från engelska The Corner House under samma titel som givits hela konferensen: "Damned at Home, Damming Abroad". Denna något svåröversatta ordlek anspelar på den europeiska (framför allt nordiska) kraftindustrins svårigheter att få exploatera floderna på hemmaplan och istället har börjat söka nya marknader att exploatera. Hildyard attackerade fyra myter som cirkulerar kring vattenkraft: 1) Dammar är lönsamma; 2) Vattenkraft är miljövänligt; 3) Dammar okontroversiella och bolagen agerar i syd (tredje världen) av filantropiskt intresse, och 4) Beslut om dammar är opartiska/objektiva. Bland annat refererade Nicholas Hildyard till en studie som gjorts inom Världsbanken (VB) som inte kunde påvisa en enda stad/by som gynnats av VB-stödda utbyggnadsprojekt.

Juliette Majot från International Rivers Network (IRN) påpekade ett anförande att kostnadskalkylerna regelmässigt ligger alldeles för lågt. I USA överstiger de verkliga kostnaderna de beräknade med minst 50%. IRN:s hedersordförande Phil Williams berättade utifrån sin yrkeserarenhet som hydrolog om hur regleringsdammar i regel är odugliga att kontrollera kraftiga flöden. Tvärtom har många översvämningar försvårats av regleringarna. Från Indien deltog Bina Srinivasan. Hon anlade ett perspektiv som inte är så vanligt förekommande i denna debatt - genusperspektivet, dvs hur särskilt kvinnor missgynnas av exploatering av floder.

Den enda av WCD:s kommissionärer som fanns på plats var Joji Carino från Filippinerna. Hon representerar i WCD världens ursprungsbefolkningar. Joji kunde ge värdefull insidesinformation från WCD:s arbete och råd för de fortsatta arbetet bland NGO:s. Från WCD:s sekretariat deltog två handläggare.

Roberto Epple från franska SOS Loire berättade om kampen mot utbyggnader i Loire. I ett särskilt föredrag redogjorde han för två fall där man faktiskt lyckats få kraftbolagen att riva gamla kraftverksdammar i Loire-dalen. Roberto Epple förestår dessutom det europeiska dammnätverket European Rivers Network, som idag har en viktig roll, inte minst för kunskapsspridning inom Europa. Ett annat exempel på lokala älvsstrider gäller Donau. Här var det Juraj Zamkovsky Jordens Vänner Slovakien och Andras Janossy, Stiftelsen för Donau, Ungern som berättade om sina erfarenheter.

Kampen mot dammar i Donau fick naturligtvis extra stor uppmärksamhet. Under en av dagarna ordnades en parallell session där representanter för olika grupper längs Donau träffades. Det hela utmynnade i en appell som lästes upp inför den internationella publiken.

Bland många andra intressanta föredragshållare utmärkte sig den entusiastiske Jacek Bozek från polska Klub Gaja. Han berättade om kampen exploatering av den mäktiga Vistula. Renzo Tranzin från Italien gav en skakande skildring om hur ca 2000 personer dödades när ett bergsmassor rasade ned i vad som då var världens högsta damm i Vajont. Trots att detta hände för flera årtionden sedan har fortfarande ca 600 personer inte fått någon ersättning för de skador som uppstod.

Själv presenterade jag i ett föredrag en litteraturstudie kring Suorva-magasinet som tagits fram av Johan Hammar och Nina Ljungqvist på uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen, WWF Sverige och Svenska Samernas Riksförbund. Denna studie skickades under hösten in till WCD som en av tre svenska submsissions, dvs "icke beställda" bidrag till kommissionens arbete. I ett annat föredrag redogjorde jag för utvecklingen i Sverige, från 1918 års vattenlag som syftade till att gynna kraftutbyggnad till dagens situation med skydd i NRL. SNF:s Göran Ek redogjorde för det svenska biståndet till Urra-dammen i Colombia. Kampen mot Urra har kostat mellan 10 och 20 människoliv. Alternativa nobelprisvinnaren Juan-Pablo Orrego från chilenska organisationen GABB berättade om hur man kämpar mot exploatering av Bio-Biofloden. Han påpekade att det är framför allt kvinnorna som står för motståndet mot utbyggnad. Männen hoppas på jobb under den korta utbyggnadsperioden.

Chris Lang redovisade en studie av tolv stora europeiska företag inom kraftindustrin som The Corner House utfört på Svenska Naturskyddsföreningens uppdrag. Det är en mycket innehållsrik genomgång av ABB:s, Kvaerners med flera företags verksamhet i tredje världen bland annat. (Intresserade kan vända sig till SNF.)

Det största intrycket gjorde utan tvekan Carlos Chen Osorio från Guatemala. Hans berättelse om hur mer än 400 personer mördats av paramilitära trupper i samband med att Chixoy-dammen byggdes 1976-83 var mycket skakande. Carlos var själv mycket aktiv i den fredliga kamp mot utbyggnaden som fördes av Maya-Achì-folket. Under sin berättelse höll han upp en gruppbild från ett möte där 73 av hans kamrater samlats för att diskutera hur kampen skulle föras vidare. Strax därefter, berättade han, var alla döda. I efterhand har en process för att kompensera de efterlevande startats, men utfallet av denna process har skapat många nya frågetecken.

Konferensen avslutades med att de församlade antog ett uttalande där man bland annat uttryckte en besvikelse över att WCD var så dåligt representerad vid mötet. I uttalandet ställdes en lång rad frågor till kommissionen. Dessa gällde såväl formerna för WCD:s arbete inför utarbetandet av slurapporten i november som specifika frågor kring många av de aspekter som behandlades under konferensen.

Till sist, den som vill följa den internationella älvkampen kan göra det via European Rivers Networks (ERN) hemsida (www.rivernet.org). Där finns en mängd aktuell information liksom länkar till olika organisationer över hela världen. Världskommissionen om dammar hittar man på www.dams.org/.

Lars Lövgren   lars.lovgren@mbox302.swipnet.se< ---- Tillbaka   (Älvräddarna)
< ---- Tillbaka   (Skyddade älvar, värden att bevara)